aPARADOXON, a természettudomány ideiglenes kudarcai

A tudomány úgy gondolja, hogy már ismeri az univerzum egyik felét és tervbe vette a másik fele feltárását. Csak annyiban téved, hogy az "egyik felét" tévesen ismeri, mialatt halvány fogalma sem lehet arról, hogy mi is lenne a "másik fele". Tt

Könnyű atommagok fissziója

 

 

 

Bevezetés

 

A magfizikusok jelenlegi állásfoglalása szerint a könnyű atommagok (H, D, He) az ősrobbanásnál keletkeztek, míg a nehezebbek a szupernóvák belsejében. Az atommagok egy nukleonra eső kötési energiája a nukleonszámtól függően változik. A könnyű magok esetén a fajlagos kötési energia a nukleonok számának növekedésével egyre nő, és az 55 - 60–as nukleonszámú magoknál a legnagyobb. Utána a fajlagos kötési energia kicsit csökken. Az atommagok kötési energiáját a szakirodalom pozitív energiaként kezeli, de ez valójában negatív, a kötésbe befagyott energia mérőszáma.

A diagram jobb oldala az U-238-as atommaggal zárul, amely egyike a természetben előforduló legnagyobb magoknak.

 szenfisszio1abra.jpg

1. ábra  Atommagok fajlagos energiája

 

A nehéz atommagok hasadása, azaz fissziója közismert folyamat, melynek hőenergiája az atomreaktorokban kerül hasznosításra. A másik ismert energiatermelő folyamat a magfúzió. Ennek egyik mesterséges megvalósítása a TOKAMAK-típusú kísérleti berendezés, mellyel már évtizedek óta komoly kísérletek folynak. A kihívás óriási, hiszen 100 millió fokos deuteron - trícium plazmát kell együtt tartani mélyhűtött szupravezető mágnesek segítségével. A fellépő véletlenszerű instabilitások azonban még kezelhetetlennek tűnnek. A szuper-TOKAMAK készülék első használható példánya az ITER lesz, ami az ígéretek szerint 70 év múlva termel majd áramot ipari léptékben. Sajnos, ez nem jelent segítséget a jelenlegi fenyegető energiahiány enyhítésében. Szerencsére a természet bemutatott már az emberiségnek néhány igen furcsa jelenséget, köztük talán a lehetséges kiutat is.

 

Hidegfúzió  Fleischmann és Pounds kémikusok elektrolízise váratlan energiatermelő folyamatra mutatott rá, melynek magyarázata akár a könnyű magok fúziója is lehet. A palládium elektródok hajlamosak feltöltődni a nehézvízből származó deutériummal. Talán a deuteron magok héliummá egyesülnek, bár az nem ismert, hogy miért. Ennél is nagyobb baj az, hogy a folyamatot ipari méretben még nem tudták megvalósítani.

 

Langyos fúziók  A természetben számos rejtélyes jól megfigyelt, jól dokumentált jelenség fordul elő melyek közös jellemzője a „semmiből jött” hő, avagy valami oda nem illő égési jelenség. Ezeknél az jellemző, hogy a vegyi reakciók gyanúja nagy biztonsággal kizárható. Nincs más hátra, mint feltételezni, hogy ez ideig ismeretlen energiaforrásra bukkantunk. Esetleg gondolhatunk a tudomány által részlegesen feltárt jelenségekre, mint például a magfúzió és a magfisszió együttes jelenségére.

   A langyos fúzió elnevezés onnan jön, hogy ezek a jelenségek max. 1000 – 2000 fok körüli hőmérsékletűek. A fizikusok számára viszont a viszonyítási alap a Nap, vagy pláne a TOKAMAK 100 millió fokos hőmérséklete. Az alábbiakban tekintsünk meg néhányat a langyos fúziók széles skálájából.

 

Extrém Neptunusz  Óriási erejű felszíni szélviharok, futóáramlatok figyelhetők meg a Neptunusz felszínén, miközben távol a Naptól hideg és mozdulatlan felszínre számítottunk. A Neptunuszon metán, nitrogén, és ammónia tartalmú légkörében kimérhető extra hő jelenik meg, ami természetesen nem lehet vegyi reakció. Erre az extra hőre eddig még nem találtak megnyugtató magyarázatot.

 

Meditációs hőtermelés  A Tibeti kolostorok buddhista szerzetesei vizes lepedőt terítenek magukra és kiülnek a havas kövekre. Nem fagynak meg, sőt a lepedő megszárad rajtuk. Pedig ők nem igazán kalória-fogyasztók, hiszen erősen böjtölnek.

 

Spontán égés  Döbbenetes és hihetetlen jelenség az emberi test öngyulladása, elégése és hamuvá válása. Legismertebb esete az angol öregúr a XVIII. századból, aki békés magányában üldögélt a hintaszékében. Reggelre csak a hamvait találták meg, valamint a két lábfejét, ámde azokat szinte érintetlenül. A falakon pedig szürkésfehér bevonat látszott. Aki a tűz okát kutatva komoly arccal kezdi vizsgálgatni a kandalló elhamvadt parazsát, a földön heverő megpörkölődött újságot, az adja vissza iskolai bizonyítványát kémiából, fizikából és számtanból. Ilyen esetekben egy iszonyú erejű energia-sokk lép fel nagyságrendekkel meghaladva a kémiai folyamatok szintjét, amire jelenleg még nincs magyarázat. A tűzoltók azonban a maguk módján megoldják a problémát az esetről felvett jegyzőkönyvükben: „A test elhamvadt, a tűz oka ismeretlen.”

 

Lángnyelvek az emberi testből  A következő eset egy csökkentett méretű spontán égés volt. Egy idős hölgy a mély gyásza miatt alig-alig jött ki a szobájából. Váratlanul sikoltva futott ki az előszobába, és családja megdöbbenve látta, hogy kék és zöld lángnyelvek törnek fel a torkából. Egy hét kórházi ápolás után belehalt belső égési sérüléseibe. A roppant nagy hő az élő testből tört elő, amire a modern tudomány már ismer egy magyarázatot: az anyag átalakulhat energiává. Az E=mc2 képlet szerint már 1 mikrogramm anyag egyenértékű ~1.000.000.000 joule hőenergiával, ami már elegendő lehet akár egy ház elolvasztásához is. Esetünkben azonban kisebb volt a felszabaduló hő, és feltehetőleg kisebb energiájú folyamatról lehetett szó.

 

 

 

Az anyag átalakul

 

Új anyag a régebbiből keletkezhet fúzió vagy fisszió útján. Fúzió esetén kisebb atommagok egyesülnek magas hőmérsékleten, fisszió esetén pedig az atommagok széthasadnak. Az új anyag születéséhez azonban léteznie kell egy jóval kisebb energia-nyereségű, ez ideig ismeretlen magátalakulási folyamatnak is. Ebben a 3. típusú átalakulási folyamatban hideg vagy langyos hőmérsékleten alakul át egy könnyű atommag részben még könnyebbé, részben nehezebbé. Erre eléggé egyértelmű példák utalnak.

 

   Arany keletkezett  Egy japán professzor elektromos ívhegesztési kísérletet szokott bemutatni az évenként megrendezett Hidegfúziós Kongresszusokon. A visszamaradt salakban aranyszemcsék jelentek meg, pedig előtte nyoma sem volt aranynak. Nem tudok más megoldásra gondolni, mint arra, hogy egy lüktető nagyáramú elektromos ív atommag-átalakulást hozott létre. Talán a vas hegesztőpálca atommagjai hasadnak szét, majd egyesülnek arany atommaggá.

 

   Kalcium születik  A tyúktojás csodája, hogy a kotlós hatására kikél belőle egy valódi élőlény, egy kiscsirke. Ám ennek a kiscsirkének komplett kalcium csontváza van, amely nem származhatott a tojáshéjból, hiszen az változatlan szilárdságú, és változatlan vastagságú maradt a kiköltés folyamán. De nem származhatott a tojás belsejéből sem, mert ezt az előzetes vegyvizsgálatok kizárták. Nincs más logikai lehetőségünk, mint azt feltételezni, hogy biológiai folyamatok hatására születik meg a kalcium, illetve a kiscsirke kalcium csontváza.

 

   Egely-féle porfúziós kísérlet  A kutató faszénport vagy grafitport helyezett be a mikrosütőbe, ahol az üvegtálkában lévő por felizzott. További rezonátorokat elhelyezve az izzás felerősödött, és a por folyékony állagú plazmává változott. Eközben a bevitt elektromos energia többszöröse jelent meg hőenergia formájában. A magreakció folyamata áramtalanítás után azonnal leállt. A kihűlt hamuban új anyagok jelentek meg, melyek korábban nem voltak ott. Jelentősebb előfordulási arányt mutatott a magnézium, az alumínium, a kalcium, és még egy sor további elem megtalálható volt a hamuban. A keletkezett új anyagok közül leglátványosabb volt a vas jelenléte, mert a hamut ezek után már vonzotta a mágnes. Ugyanakkor a készülékre szerelt gázkromatográf deuteront és héliumot is kimutatott, ami mindenképpen a magreakció jele. Ez a kísérlet mérföldkő az újfajta magreakció megismerésének folyamatában, mert ez az első, ami jól kimért, számszerű eredményeket szolgáltatott. 

 

A magátalakulásokról általában

 

Jelenleg az atommagok átalakulásának kétféle formáját ismerjük. Az időrendben elsőnek megismert folyamat a Napban lejátszódó fúzió, ahol könnyű atommagok egyesülnek, és közben energiát adnak le. A másodikként megismert folyamat a maghasadás, ahol nehéz atommagok hasadnak ketté, és ez a folyamat is energia leadással jár együtt. A bevezetőben ismertetett különleges jelenségek azonban arra utalnak, hogy kell léteznie egy harmadik típusú, esetleg kombinált magátalakulásnak is, ami ugyancsak energiát termel.

Tekintsük át a magátalakulásokat röviden.

 

 1. Magfúzió  A Napban és a csillagokban két könnyű atommag, például két deuteron egyesül, és ekkor jelentős mennyiségű energia szabadul fel. Az egyesülést, a fúziós folyamatot azonban akadályozza az atomok elektronburka, mert ezek taszítják egymást. Az óriási nyomás, valamint a roppant sebességű hőmozgás azonban áttöri az elektronburkokat, legyőzi a pozitív töltésű atommagok taszító erejét is, a magok egyesülnek, azaz létrejön a magfúzió. A deuteron magokból hélium lesz, és közben rengeteg energiát sugároz szét. Később ez a folyamat folytatódik és egyre nehezebb magok jönnek létre.

 

 2. Magfisszió  A periódusos rendszer végén található atommagok rejtett energia-többlettel rendelkeznek, amelyet szupernova-robbanás injektált beléjük. Ezek a nagy atommagok spontán módon, vagy némi külső behatásra hajlamosak kettéhasadni és közben az energiát leadni. A hasadásra hajlamos nehézelemek izotópjai az urán-235, és a plutónium-239. Manapság ezek az atomerőművek fűtőanyagai.

 

 3. Kombinált magreakciók  A bevezetésben ismertetett rejtélyes jelenségekre a mai tudomány talaján állva nincs magyarázat. Leginkább maghasadásra gondolhatnánk, de azokban az eseményekben és helyzetekben nincsenek nehéz atommagok. Nincs más választásunk, mint megpróbálni a lehetetlent és a könnyű elemek között keresgélni hasadásra rábírható atommagokat. Eme 3. típusú atommag-átalakulás megértéséhez fontos tudni, hogy a szubatomi részecskéket nem az erős kölcsönhatás tartja össze, hanem az erős mágneses vonzás.(1) A helyzet ugyanis az, hogy a nukleonok belsejében köröző valencia kvarkok nagy erejű köráramokat, és ezzel együtt igen erős mágneses teret hoznak létre. Ily módon aztán az egyszerű atommagok - deuteron, hélium – igen erős rúdmágneseknek tekintendők. Két deuteron egymás közelében tartózkodva nagy mágneses energiával rendelkezik, és összetapadásra törekszik.

   A mágneses vonzásra épített atommag-teória megenged olyan geometriát, ahol hézagok is vannak a mag belsejében. Ebben a hézagban többlet-energia rejtőzik. Megfelelően célzott külső behatásra a hézagok záródhatnak.  Átrendeződés közben azonban a mag részeire bomlik, és mérsékelten szétszóródik. Maga a feldarabolódás energianyelő folyamat ugyan, de látni fogjuk, hogy egy közbeeső részleges fúzió átsegíti a folyamatot a végső fázisa felé, a nagyobb atommagok létrehozásába.  Ez utóbbi visszaviszi az energiamérleget a pozitív oldalra.

   Elképzelhető, hogy ezt a kombinált folyamatot egy külső intenzív elektromágneses impulzus idézi elő, vagy egy rezonáló elektromágneses hullám. Ámde nem lehetetlen, hogy a folyamatot egy ezideig ismeretlen fizikai hatás indítja el. Valószínűbb azonban, hogy a folyamatba besegít még a kvantummechanikai rezgés, avagy a bizonytalansági tényező, valamint az un. alagúteffektus is. A környező vákuumnak az a tulajdonsága, hogy többlet-energiát kölcsönözhet a részecskéknek, de a folyamat befejeztével azt visszaköveteli. Az ismert példa az elektronok átszivárgása egy vastag szigetelő rétegen, melynek energia-gátját önállóan az elektron nem ugorhatja meg.

  szenfisszio2abra.jpg
2. ábra Reménybeli atommagok

 

Az ábra néhány 3. típusú reakcióra esélyes atommag képét mutatja: bór, szén, nitrogén, oxigén.  Ezekből azonban csak két atommag az, amely eléggé instabil, azaz fisszióra hajlamos, mert van üreg a belsejében.  Eme speciális atommagok a szén és a nitrogén magja, amelyeknek átalakulási folyamatát az alábbiakban részletesebben megvizsgáljuk.  

   <<Vissza                                                                         Folytatás >>

 Áder Jánosnak

 

 <!-- hitwebcounter Code START -->
<a href="http://www.hitwebcounter.com" target="_blank">
<img src="http://hitwebcounter.com/counter/counter.php?page=6951992&style=0010&nbdigits=6&type=ip&initCount=20" title="my widget for counting" Alt="my widget for counting"   border="0" >
</a>                                        <br/>
                                        <!-- hitwebcounter.com --><a href="http://www.hitwebcounter.com" title=""
                                        target="_blank" style="font-family: ;
                                        font-size: px; color: #; text-decoration:  ;"><>                                        </>
                                        </a>   
                           
Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. Autókölcsönzés Kecskemét, autóbérlés

► Autókölcsönzés Kecskemét. Autóbérlés, olcsó autóbérlés Kecskeméten, széles választék, baráti ár.

autokolcsonzeskecskemet.hupont.hu

2. EGYEDI KÉZZEL FESTETT MANDALÁK ÉS LÉLEKEMELŐ OLDALAK OTTHONA

► A Mandaláknak is lelkül van, megtestesülnek a mi világunkban, hogy segítsenek nekünk, és mutassák az utat oda, ahonnét jöttünk, és ahová visszatérünk.

amandala.hupont.hu

3. AGYGENERAL.HUPONT.HU

► KEVEVÁRI-FÉLE HUMÁN KÍSÉRET: a Tudományos Relaxációs-Meditációs Technológia (TRMT) rendszere. TÚLTERHELT AGYUNKAT - fénnyel, hanggal - PIHENTETI, TORNÁZTATJA és KIKAPCSOLJA. Ezt a testi-lelki-szellemi-érzelmi összhangteremtést nevezzük AGYGENERÁLNAK.

agygeneral.hupont.hu

4. AVAR Rajziskola

► RAJZTÁBOR 2018, RAJZISKOLA BUDÁN, GYEREKEKNEK , felnőtteknek, leendő művészeknek. személyre szabott oktatási módszerrel. rajz felvételi előkészítés, intenzív rajzoktatás

avar-rajzstudio.hupont.hu

5. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

6. Autóbérlés Budapest, autókölcsönzés

► Autóbérlés Budapest. Autókölcsönzés Budapest. BARÁT-i árak, azonnali ügyintézés. Autóbérlés napi 3500,-Ft bérleti díjtól.

autoberles-budapest.hupont.hu

7. Autómentés, autómentő azonnal egész Európában +36307762151

► Lerobbant autójáért és 4 utasáért azonnal tudunk indulni kényelmes terepjáróinkkal, külföldre és belföldre egyaránt. 2.8 t raksúllyal terepjárót és kisbuszt is tudunk szállítani, csak legyen gurulóképes a négy kereke. Nonstop számunk: +06307762151

autoszallitas-automentes.hupont.hu

8. Autóbérlés Budapest, autókölcsönző

► Autóbérlés, autókölcsönző Budapest és vonzáskörzetében. Nagy választék, gyors kiszolgálás, kedvező árak. Bérautó már napi 3000,-Ft-tól.

autoberlesbudapest.hupont.hu

9. Agostyán, Ágoston-ligeti erdei iskola

► Természetes Életmód Alapítvány - 2835 Tata-Agostyán, Török Ignác u. 3. kapcsolattartó: Labanc Györgyi telefon: +3630/4195080, e-mail: bakfitty@t-online.hu, www.teaagostyan.hu

agostyanerdeiiskola.hupont.hu

10. Vasaji László Erdészeti Csemetekert és Csomagküldő Szolgálat - Dunavecse

► Erdészeti csemetekert 2018 tavaszi kínálata: Akác, Csodaszép sövény, erdőtelepítési pályázatírás, erdőtelepítés kivitelezése, szakirányítás 6087 Dunavecse, Rákóczi út 15. Kecskemét, Bódog sor +36-30/363-35-93, csemete.duna@freemail.hu

akaccsemete.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

2. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

3. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

4. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

5. GTA San Andreas

► Minden, amit tudni kell a GTA-ról! Kódok, módok, végigjátszás és egyebek! :)

gta-sandreas.hupont.hu

6. Darázsirtás azonnal 06 70 424 9142

► Non-stop darázsirtás azonnal, garanciával Budapesten és országosan, 06 70 424 9142, darazsak irtása házilag tanácsok.

darazsirtasa.hupont.hu

7. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

8. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett gluténmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

9. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

10. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

11. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

12. PRODUCATOR DE GARDURI KOTAJ

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

13. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

14. Vertikális és Horizontális szélturbinák Katalógusa. 2008 - 2018

► Vertikális és Horizontális szélturbinák szines Katalógusa a nagyvilágból. >>> Redaktion: Peter Borsanyi Techniker >>> Savonius-Balaton HUNGARY 2008 - 2018

savonius-balaton.hupont.hu

15. FELTŰNŐ ÉS EGYEDI NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS BIZSU ÉKSZEREK ALACSONY ÁRON !!!

► GYÖNYÖRŰ NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS EZÜST ÉKSZEREK NAGYKER ÁRON!!! AZ ELEGÁNS HÉTKÖZNAPI VISELETTŐL AZ EXTRÉM FELTŰNŐ ÉKSZEREKIG ITT MINDENT MEGTALÁL!!!

olcsonszepekszert.hupont.hu

16. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

17. MaTi-CaR Alkatrészek - AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON...

► Új, utángyártott alkatrészek kedvező áron Miskolcon. AUDI, BMW, CITROEN, CHEVROET, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW alkatrészek! Szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

18. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

19. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

20. UPC DIRECT ÁTVÁLLALT, VAGY INGYENES BEÜZEMELÉSSEL. HD KÉSZÜLÉKEK.

► UPC DIRECT MŰHOLDAS TV CSOMAGOK ELŐFIZETÉSE, VEVŐKÉSZÜLÉKEK, ANTENNARENDSZEREK TELEPÍTÉSE. HELYSZINI SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS SZERELÉS HÁROM NAPON BELÜL. NAGYFELBONTÁSÚ HD KÉSZÜLÉKEK.

upcdirectupc.hupont.hu

21. Lap-FölDI 2 - Online hírek és érdekességek

► Üdvözlöm a Kedves Olvasót! Lap-Föld az online média apró szegmense, ahol Önöket tájékoztatjuk a mindennapokról- hírek, tudósítások, érdekességek, és sok egyéb... fókuszban szűkebb pátriámmal- Tapolcával. Dancs István

lapfoldiketto.hupont.hu

22. Születésnapi köszöntő képeslapok,Névnapra virágok,png képek,

► Izabella képei

bellakep.hupont.hu

23. Egyedi konyhabútor készítés Budapesten +36 70 243 9439

► Asztalos mester vállal egyedi konyhabútor készítést Budapesten és környékén +36 70 243 9439. Modern konyhabútor olcsón, elemes konyhaszekrény akció.

egyedikonyhabutorkeszites.hupont.hu

24. KÓTAJSKÉ CENTRUM VÝROBY DRÔTENÉHO PLETIVA, A BETONOVÝCH

► DRÔTENÝ PLOT JE NAJLACNEJŠÍ PLOT NA SVETE. HOCIČO BUDETE K TOMU POTREBOVAŤ, U NÁS NÁJDETE ÚPLNE VŠETKO. A ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: ZA VÝROBNÚ CENU!

novyplot.hupont.hu

25. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

26. Andi77 tuti tárkonyha

► Kipróbált, ismert, könnyen elkészíthető finomságok receptjeit gyüjtöttem össze

andi-tutireceptek.hupont.hu

27. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

28. Lámpa alkatrész,üvegbura,lámpabura,paraszt bura,csilláralkatrész,csillár

► Petróleum lámpa alkatrész,üvegbura lámpabura.Elérhetőség:Mobil:0620/416-1273,E-mail:uvegbura28@gmail.com

lampaalkatreszek.hupont.hu

29. DÉNER KÉSZHÁZAK és KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

► ENERGIATAKARÉKOS ELEGÁNS MINŐSÉGI NAGYPANELES KÉSZHÁZAK, KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

keszhaz-vivex.hupont.hu

30. FRANCIA AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon....

► Gyári/Utángyártott/Bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. CITROEN ALKATRÉSZEK-DACIA ALKATRÉSZEK-PEUGEOT ALKATRÉSZEK-RENAULT ALKATRÉSZEK-FRANCIA autókhoz alkatrészek elérhető áron..

francia-auto-alkatreszek.hupont.hu

31. MERCEDES alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Mercedes (A-, B-, C-, E-, G-, M-, S-,Citan,V-class, Sprinter, Vito) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

mercedes-alkatreszek.hupont.hu

32. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS HÁZTÓL-HÁZIG NÉMETORSZÁGBA-AUSZTRIÁBA-SVÁJC ISZKIRI-TRAVEL

► HÉTFŐ-SZERDA-SZOMBAT NÉMETORSZÁG-AUSZTRIA-SVÁJC FELÉ!KEDD-CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP MAGYARORSZÁG FELÉ!Utazási igényeiket sms-ben vagy a 06-70-429-6227 telefonszámon tehetik meg.

velemutazz.hupont.hu

33. OLASZ AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA autóalkatrészek hihetetlen áron! Olasz autóalkatrészek akciósan!

olasz-auto-alkatreszek.hupont.hu

34. Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog, Bontóper, Cégjog, budapesti ÜGYVÉD

► Bontóper, ingatlan adásvételi jogi tanácsadás, családjog, ingatlanjog, öröklésjog, cégjog, kártérítési jog Dr Mohos Gábor ügyvéd Budapest XIII. 06-20 354 8963

jogimegoldasok.hupont.hu

35. ~Csajsziknak~

► Sziasztok! Ez az oldi igazi csajszis oldal! Itt mindent megtudhatsz! Sztárok, szépségtippek vagy csak egy kis szórakozás! Jó nézegetést! A szerki :3 Néhány részt magazinokból lestem el, mert nem volt ötletem :P meg hogy tippeket nézz

csajszik-oldala-love-it.hupont.hu

36. MÉREGTELENÍTÉS REG-ENOR A TÚLSÚLY ÉS AZ ÖREGEDÉS ELLEN! RO VIZTISZTÍTÓK!

► BIOBOLT WEBÁRUHÁZ: TERMÉKBEMUTATÓ- ENERGIA MEGTAKARÍTÁSÁRA ÉS KÖRNYEZET VÉDELEMRE ALKALMAS TERMÉKEKET, TERMÉSZETES ALAPANYAGOKBÓL KÉSZÜLT TÁPLÁLÉK KIEGÉSZÍTŐKET KÍNÁLUNK! VÍZTISZTÍTÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT!

meregtelenites.hupont.hu

37. Lakatos Budapest

► 40 éves tapasztalattal rendelkező lakatos Budapest területén és környékén vállalja kerítések, kapuk, korlátok, tetőszerkezetek elkészítését 06 70 592-7584; kovacsoltvaskerites@yahoo.com

lakatosbudapest.hupont.hu

38. Burkolás-gipszkartonozás

► Építőipari kivitelező hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást, festést vállal Budapesten és környezetében. A helyszíni felmérés után korrekt árajánlat! Norius Holding Kft.

burkolas-festes-gipszk.hupont.hu

39. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

40. Várak-Várromok-Kastélyok (Hadviselés) Lovagi Kultúrák és Kézifegyverek

► Ez a honlap Magyarország várait, várromjait és kastélyait igyekszik bemutatni, a sötét középkor hadviselésével együtt.

varak-varromok-kastelyok.hupont.hu

41. Szirmok

► Köszönöm, hogy apró szirmaimat észrevetted...

rojtok.hupont.hu

42. FŰTŐMOTOR-ELLENÁLLÁS-FŰTŐRADIÁTOR - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW fűtőmotor előtét ellenállás, fűtőradiátor, fűtőventillátor

futomotorelotetellenallas.hupont.hu

43. Rock-gitár

► Sziasztok! Ezen az oldalon a gitárokról olvashattok! Érdemes végignézni a menüpontokat!!Nem bánjátok meg!!!

rock-gitar.hupont.hu

44. OPEL alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Opel alkatrészek Miskolcon! Opel AGILA, ANTARA, ASTRA, CORSA, COMBO, FRONTERA, INSIGNIA, MERIVA, MOVANO, OMEGA, SIGNUM, TIGRA, VECTRA, VIVARO, ZAFIRA alkatrészek elérhető áron! Opel alkatrészek A-Z-ig!

opelhez-alkatreszek.hupont.hu

45. Konténeres sittszállítás Budapest

► Olcsó konténeres sittszállítás 06 30 944-3839 azonnal!

konteneres-sittszallitas.hupont.hu

46. Savonius Balaton Vertical Windrotor Experiment & Workshop 2008-2018

► Savonius Balaton = különbözö Modellek elkészítésének szemléltetése Experimental Werkstatt: Peter Borsanyi Techniker

savonius-windrotor.hupont.hu

47. Képek, viccek és leírások az állatokról!

► Itt megnézheted az állatokról készült képeket és rövid leírásokat, állatos vicceket!

animalfun.hupont.hu

48. Örömhír

► „Jézusom, bocsásd meg nekem mindazt a fájdalmat, amit Testednek, Igédnek és Istenségednek okoztam.” Uram Irgalmazz, Krisztus Kegyelmezz! Szentlélek Védelmezz!

oromhir.hupont.hu

49. Műanyag ablak Budapest, beépítés, bontás, csere

► Akciós műanyag ablak Budapesten, nyílászáró beépítés, bontás, ablakcsere +36 70 630 7859

muanyagablakbudapest.hupont.hu

50. CSILLOGÓ képek, feliratok és sok más dolog! Honlapkészítéshez kiegészítők.

► Üdvözöllek az oldalamon! Fotóim, Képeslapjaim Emlékversek, csillogó képek, feliratok, sorelválasztók, és még sok minden...A listát még bővítem, érdemes benézni hozzám!

vajdamariann.hupont.hu

51. SIK BÉLA RÁDIÓ GYŰJTEMÉNYÉNEK BEMUTATÁSA

► RÁDIÓMÚZEUM RADIOMUSEUM

sikbela-radio.hupont.hu

52. Nézz körül!Ha van kedvenc sztárod énekesed akkor ez a te oldalad

► Ezen az oldalon sztárokat,énekeseket találsz,olvashatsz róluk.

hiressegek.hupont.hu

53. KÜLSŐ - BELSŐ AJTÓKILINCSEK ÉS FOGANTYÚK AKCIÓS ÁRON MISKOLCON...

► Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, VW minden, autótípushoz és márkához!!!

ajtokilincs-kulso-belso.hupont.hu

54. Mindig csak foci!

► Belépés csak sztárfocistáknak!!!

mindigfoci.hupont.hu

55. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

56. Fabrikett Pest megye +36 70 410 7499

► Olcsó fabrikett és tüzifa eladó házhozszállítással Pest megye és Bp +36 70 410 7499. Akciós fabrikett forgalmazás kis és nagy tételben.

fabrikettpestmegye.hupont.hu

57. ANTENNABOLT-WEBÁRUHÁZ A BP 1174.BOCSKAI U 29.

► TEL:0612570573,+36309847295 MINDIGTV,FÖLDI ANTENNA, MŰHOLDVEVŐ,KAMION ANTENNABOLT.

sat.hupont.hu

58. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

59. VW ALKATRÉSZ MaTi-CaR - VOLKSWAGEN Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► VW gyári, utángyártott autóalkatrészek (Amarok, Bora, Caddy, CC, Crafter, Derby, Eos, Fox, Golf, Jetta, Kaefer, LT , Lupo, Multivan, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Sharan, Spacefox, Tiguan, Touareg, Touran, Transporter, Vento)

vw-alkatreszek.hupont.hu

60. Kondor Béla Általános Iskola

► _____________.-1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7-._____________ Alapítvány számlaszáma: 11718000-20456166 Adószám:18507739-1-43

kondor.hupont.hu

61. HORVÁTORSZÁG, DALMÁCIA, TURANJ. ÖSSZKOMFORTOS KLÍMÁS, WIFIS MOBIL HÁZAK.

► Zadartól 23 km-re délre, Budapesttől 632 km lévő Turanjban ajánlunk összközműves, klímás, wifis, tv-s mobil házakat. virservistravel.hr@gmail.com Tel: 06317898920 (Viber, WhatsApp) www.horvatorszag-turanj.hu

virservistravel.hupont.hu

62. Szentek és Boldogok élete

► Ez az oldal Szentek és Boldogok életével foglalkozik!Remélem itt megtalálod annak a szentnek vagy boldognak az életét akit keresel!

szentekelete.hupont.hu

63. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen". Én hiszek és bízok a Természetben. És Te?

biovetomag.hupont.hu

64. Kérdések minden témában!:)

► Sziasztok!Itt minden kérdésre válaszolunk Nektek!Remélem tetszeni fog az oldal!Jó nézelődést!:)

kerdesekmindentemaban.hupont.hu

65. HOKÉV horgászbotok és egyebek...

► HOKÉV horgászbotok képekkel, horgászbotok felújítása - részletes, fényképes leírással, horgászorsók a '70-es, '80-as évekből, régi horgászorsók felújítása, karbantartása

hokevhorgaszbotok.hupont.hu

66. Sharon képtára

► Saját készításű képeim, képeslapjaim. Ingyenes képeslapküldési lehetőség.

sharon.hupont.hu

67. FOJTÓSZELEP-PILLANGÓSZELEP - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► Fojtószelepek Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Toyota, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

fojtoszelep-fojtoszelepek.hupont.hu

68. Schwarenberg kennel, szálkás-, hosszú- és rövidszörű tacskók

► Kaninchen, törpe, standard tacskók minőségi tenyészete.

schwarenberg.hupont.hu

69. Sangreal Boxerkennel

► Sangreal Boxers: the reality of perfectism

sangreal.hupont.hu

70. Nem minden Fekete-Fehér

► Figyelmeztetés!!! Fiúk kizárva! Nem minden fekete-fehér, még ha ez az oldal az is! XD

olvaso-oldal.hupont.hu

71. ÉRD SÓDER-BETON DEPO

► CÉGTULAJDONOS: SOÓS GYULA

soderdepo.hupont.hu

72. Gipszkartonozás, gipszkarton szerelés Budapest

► Olcsó gipszkartonozás, gipszkarton szerelés Budapest környékén +36 70 282-8829, lakásfelújítás, szobafestés, kazettás álmennyezet készítés, tisztasági festés.

gipszkartonszerelese.hupont.hu

73. ABS Jeladók MaTi-CaR Alkatrész - ABS szenzorok elérhető áron Miskolcon...

► Új, utángyártott ABS jeladók; ABS szenzorok; KERÉKFORDULATSZÁM érzékelők, KERÉKFORDULATSZÁM jeladók szinte minden autótípushoz elérhető áron.....

absjeladokmindenautohoz.hupont.hu

74. Tanulj velem könnyen németül!

► Oldalamat azoknak ajánlom akik el szeretnék sajátítani a német nyelv alapjait. könnyen, egyszerűen,gyorsan.

konnyennemetul.hupont.hu

75. FŐTENGELY ÉKSZÍJTÁRCSÁK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Főtengely ékszíjtárcsák Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden autótípushoz!

fotengely-ekszijtarcsa.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 123
Tegnapi: 68
Heti: 476
Havi: 1 236
Össz.: 181 383

Látogatottság növelés
Oldal: Szénfisszió
aPARADOXON, a természettudomány ideiglenes kudarcai - © 2008 - 2018 - aparadox.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: e=mc2 levezetése - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »