aPARADOXON, a természettudomány ideiglenes kudarcai

A tudomány úgy gondolja, hogy már ismeri az univerzum egyik felét és tervbe vette a másik fele feltárását. Csak annyiban téved, hogy az "egyik felét" tévesen ismeri, mialatt halvány fogalma sem lehet arról, hogy mi is lenne a "másik fele". Tt

Könnyű atommagok fissziója

 

 

 

Bevezetés

 

A magfizikusok jelenlegi állásfoglalása szerint a könnyű atommagok (H, D, He) az ősrobbanásnál keletkeztek, míg a nehezebbek a szupernóvák belsejében. Az atommagok egy nukleonra eső kötési energiája a nukleonszámtól függően változik. A könnyű magok esetén a fajlagos kötési energia a nukleonok számának növekedésével egyre nő, és az 55 - 60–as nukleonszámú magoknál a legnagyobb. Utána a fajlagos kötési energia kicsit csökken. Az atommagok kötési energiáját a szakirodalom pozitív energiaként kezeli, de ez valójában negatív, a kötésbe befagyott energia mérőszáma.

A diagram jobb oldala az U-238-as atommaggal zárul, amely egyike a természetben előforduló legnagyobb magoknak.

 

 

1. ábra  Atommagok fajlagos energiája

 

A nehéz atommagok hasadása, azaz fissziója közismert folyamat, melynek hőenergiája az atomreaktorokban kerül hasznosításra. A másik ismert energiatermelő folyamat a magfúzió. Ennek egyik mesterséges megvalósítása a TOKAMAK-típusú kísérleti berendezés, mellyel már évtizedek óta komoly kísérletek folynak. A kihívás óriási, hiszen 100 millió fokos deuteron - trícium plazmát kell együtt tartani mélyhűtött szupravezető mágnesek segítségével. A fellépő véletlenszerű instabilitások azonban még kezelhetetlennek tűnnek. A szuper-TOKAMAK készülék első használható példánya az ITER lesz, ami az ígéretek szerint 70 év múlva termel majd áramot ipari léptékben. Sajnos, ez nem jelent segítséget a jelenlegi fenyegető energiahiány enyhítésében. Szerencsére a természet bemutatott már az emberiségnek néhány igen furcsa jelenséget, köztük talán a lehetséges kiutat is.

 

Hidegfúzió  Fleischmann és Pounds kémikusok elektrolízise váratlan energiatermelő folyamatra mutatott rá, melynek magyarázata akár a könnyű magok fúziója is lehet. A palládium elektródok hajlamosak feltöltődni a nehézvízből származó deutériummal. Talán a deuteron magok héliummá egyesülnek, bár az nem ismert, hogy miért. Ennél is nagyobb baj az, hogy a folyamatot ipari méretben még nem tudták megvalósítani.

 

Langyos fúziók  A természetben számos rejtélyes jól megfigyelt, jól dokumentált jelenség fordul elő melyek közös jellemzője a „semmiből jött” hő, avagy valami oda nem illő égési jelenség. Ezeknél az jellemző, hogy a vegyi reakciók gyanúja nagy biztonsággal kizárható. Nincs más hátra, mint feltételezni, hogy ez ideig ismeretlen energiaforrásra bukkantunk. Esetleg gondolhatunk a tudomány által részlegesen feltárt jelenségekre, mint például a magfúzió és a magfisszió együttes jelenségére.

   A langyos fúzió elnevezés onnan jön, hogy ezek a jelenségek max. 1000 – 2000 fok körüli hőmérsékletűek. A fizikusok számára viszont a viszonyítási alap a Nap, vagy pláne a TOKAMAK 100 millió fokos hőmérséklete. Az alábbiakban tekintsünk meg néhányat a langyos fúziók széles skálájából.

 

Extrém Neptunusz  Óriási erejű felszíni szélviharok, futóáramlatok figyelhetők meg a Neptunusz felszínén, miközben távol a Naptól hideg és mozdulatlan felszínre számítottunk. A Neptunuszon metán, nitrogén, és ammónia tartalmú légkörében kimérhető extra hő jelenik meg, ami természetesen nem lehet vegyi reakció. Erre az extra hőre eddig még nem találtak megnyugtató magyarázatot.

 

Meditációs hőtermelés  A Tibeti kolostorok buddhista szerzetesei vizes lepedőt terítenek magukra és kiülnek a havas kövekre. Nem fagynak meg, sőt a lepedő megszárad rajtuk. Pedig ők nem igazán kalória-fogyasztók, hiszen erősen böjtölnek.

 

Spontán égés  Döbbenetes és hihetetlen jelenség az emberi test öngyulladása, elégése és hamuvá válása. Legismertebb esete az angol öregúr a XVIII. századból, aki békés magányában üldögélt a hintaszékében. Reggelre csak a hamvait találták meg, valamint a két lábfejét, ámde azokat szinte érintetlenül. A falakon pedig szürkésfehér bevonat látszott. Aki a tűz okát kutatva komoly arccal kezdi vizsgálgatni a kandalló elhamvadt parazsát, a földön heverő megpörkölődött újságot, az adja vissza iskolai bizonyítványát kémiából, fizikából és számtanból. Ilyen esetekben egy iszonyú erejű energia-sokk lép fel nagyságrendekkel meghaladva a kémiai folyamatok szintjét, amire jelenleg még nincs magyarázat. A tűzoltók azonban a maguk módján megoldják a problémát az esetről felvett jegyzőkönyvükben: „A test elhamvadt, a tűz oka ismeretlen.”

 

Lángnyelvek az emberi testből  A következő eset egy csökkentett méretű spontán égés volt. Egy idős hölgy a mély gyásza miatt alig-alig jött ki a szobájából. Váratlanul sikoltva futott ki az előszobába, és családja megdöbbenve látta, hogy kék és zöld lángnyelvek törnek fel a torkából. Egy hét kórházi ápolás után belehalt belső égési sérüléseibe. A roppant nagy hő az élő testből tört elő, amire a modern tudomány már ismer egy magyarázatot: az anyag átalakulhat energiává. Az E=mc2 képlet szerint már 1 mikrogramm anyag egyenértékű ~1.000.000.000 joule hőenergiával, ami már elegendő lehet akár egy ház elolvasztásához is. Esetünkben azonban kisebb volt a felszabaduló hő, és feltehetőleg kisebb energiájú folyamatról lehetett szó.

 

 

 

Az anyag átalakul

 

Új anyag a régebbiből keletkezhet fúzió vagy fisszió útján. Fúzió esetén kisebb atommagok egyesülnek magas hőmérsékleten, fisszió esetén pedig az atommagok széthasadnak. Az új anyag születéséhez azonban léteznie kell egy jóval kisebb energia-nyereségű, ez ideig ismeretlen magátalakulási folyamatnak is. Ebben a 3. típusú átalakulási folyamatban hideg vagy langyos hőmérsékleten alakul át egy könnyű atommag részben még könnyebbé, részben nehezebbé. Erre eléggé egyértelmű példák utalnak.

 

   Arany keletkezett  Egy japán professzor elektromos ívhegesztési kísérletet szokott bemutatni az évenként megrendezett Hidegfúziós Kongresszusokon. A visszamaradt salakban aranyszemcsék jelentek meg, pedig előtte nyoma sem volt aranynak. Nem tudok más megoldásra gondolni, mint arra, hogy egy lüktető nagyáramú elektromos ív atommag-átalakulást hozott létre. Talán a vas hegesztőpálca atommagjai hasadnak szét, majd egyesülnek arany atommaggá.

 

   Kalcium születik  A tyúktojás csodája, hogy a kotlós hatására kikél belőle egy valódi élőlény, egy kiscsirke. Ám ennek a kiscsirkének komplett kalcium csontváza van, amely nem származhatott a tojáshéjból, hiszen az változatlan szilárdságú, és változatlan vastagságú maradt a kiköltés folyamán. De nem származhatott a tojás belsejéből sem, mert ezt az előzetes vegyvizsgálatok kizárták. Nincs más logikai lehetőségünk, mint azt feltételezni, hogy biológiai folyamatok hatására születik meg a kalcium, illetve a kiscsirke kalcium csontváza.

 

   Egely-féle porfúziós kísérlet  A kutató faszénport vagy grafitport helyezett be a mikrosütőbe, ahol az üvegtálkában lévő por felizzott. További rezonátorokat elhelyezve az izzás felerősödött, és a por folyékony állagú plazmává változott. Eközben a bevitt elektromos energia többszöröse jelent meg hőenergia formájában. A magreakció folyamata áramtalanítás után azonnal leállt. A kihűlt hamuban új anyagok jelentek meg, melyek korábban nem voltak ott. Jelentősebb előfordulási arányt mutatott a magnézium, az alumínium, a kalcium, és még egy sor további elem megtalálható volt a hamuban. A keletkezett új anyagok közül leglátványosabb volt a vas jelenléte, mert a hamut ezek után már vonzotta a mágnes. Ugyanakkor a készülékre szerelt gázkromatográf deuteront és héliumot is kimutatott, ami mindenképpen a magreakció jele. Ez a kísérlet mérföldkő az újfajta magreakció megismerésének folyamatában, mert ez az első, ami jól kimért, számszerű eredményeket szolgáltatott. 

 

A magátalakulásokról általában

 

Jelenleg az atommagok átalakulásának kétféle formáját ismerjük. Az időrendben elsőnek megismert folyamat a Napban lejátszódó fúzió, ahol könnyű atommagok egyesülnek, és közben energiát adnak le. A másodikként megismert folyamat a maghasadás, ahol nehéz atommagok hasadnak ketté, és ez a folyamat is energia leadással jár együtt. A bevezetőben ismertetett különleges jelenségek azonban arra utalnak, hogy kell léteznie egy harmadik típusú, esetleg kombinált magátalakulásnak is, ami ugyancsak energiát termel.

Tekintsük át a magátalakulásokat röviden.

 

 1. Magfúzió  A Napban és a csillagokban két könnyű atommag, például két deuteron egyesül, és ekkor jelentős mennyiségű energia szabadul fel. Az egyesülést, a fúziós folyamatot azonban akadályozza az atomok elektronburka, mert ezek taszítják egymást. Az óriási nyomás, valamint a roppant sebességű hőmozgás azonban áttöri az elektronburkokat, legyőzi a pozitív töltésű atommagok taszító erejét is, a magok egyesülnek, azaz létrejön a magfúzió. A deuteron magokból hélium lesz, és közben rengeteg energiát sugároz szét. Később ez a folyamat folytatódik és egyre nehezebb magok jönnek létre.

 

 2. Magfisszió  A periódusos rendszer végén található atommagok rejtett energia-többlettel rendelkeznek, amelyet szupernova-robbanás injektált beléjük. Ezek a nagy atommagok spontán módon, vagy némi külső behatásra hajlamosak kettéhasadni és közben az energiát leadni. A hasadásra hajlamos nehézelemek izotópjai az urán-235, és a plutónium-239. Manapság ezek az atomerőművek fűtőanyagai.

 

 3. Kombinált magreakciók  A bevezetésben ismertetett rejtélyes jelenségekre a mai tudomány talaján állva nincs magyarázat. Leginkább maghasadásra gondolhatnánk, de azokban az eseményekben és helyzetekben nincsenek nehéz atommagok. Nincs más választásunk, mint megpróbálni a lehetetlent és a könnyű elemek között keresgélni hasadásra rábírható atommagokat. Eme 3. típusú atommag-átalakulás megértéséhez fontos tudni, hogy a szubatomi részecskéket nem az erős kölcsönhatás tartja össze, hanem az erős mágneses vonzás.(1) A helyzet ugyanis az, hogy a nukleonok belsejében köröző valencia kvarkok nagy erejű köráramokat, és ezzel együtt igen erős mágneses teret hoznak létre. Ily módon aztán az egyszerű atommagok - deuteron, hélium – igen erős rúdmágneseknek tekintendők. Két deuteron egymás közelében tartózkodva nagy mágneses energiával rendelkezik, és összetapadásra törekszik.

   A mágneses vonzásra épített atommag-teória megenged olyan geometriát, ahol hézagok is vannak a mag belsejében. Ebben a hézagban többlet-energia rejtőzik. Megfelelően célzott külső behatásra a hézagok záródhatnak.  Átrendeződés közben azonban a mag részeire bomlik, és mérsékelten szétszóródik. Maga a feldarabolódás energianyelő folyamat ugyan, de látni fogjuk, hogy egy közbeeső részleges fúzió átsegíti a folyamatot a végső fázisa felé, a nagyobb atommagok létrehozásába.  Ez utóbbi visszaviszi az energiamérleget a pozitív oldalra.

   Elképzelhető, hogy ezt a kombinált folyamatot egy külső intenzív elektromágneses impulzus idézi elő, vagy egy rezonáló elektromágneses hullám. Ámde nem lehetetlen, hogy a folyamatot egy ezideig ismeretlen fizikai hatás indítja el. Valószínűbb azonban, hogy a folyamatba besegít még a kvantummechanikai rezgés, avagy a bizonytalansági tényező, valamint az un. alagúteffektus is. A környező vákuumnak az a tulajdonsága, hogy többlet-energiát kölcsönözhet a részecskéknek, de a folyamat befejeztével azt visszaköveteli. Az ismert példa az elektronok átszivárgása egy vastag szigetelő rétegen, melynek energia-gátját önállóan az elektron nem ugorhatja meg.

 

 

 

 


2. ábra Reménybeli atommagok

 

Az ábra néhány 3. típusú reakcióra esélyes atommag képét mutatja: bór, szén, nitrogén, oxigén.  Ezekből azonban csak két atommag az, amely eléggé instabil, azaz fisszióra hajlamos, mert van üreg a belsejében.  Eme speciális atommagok a szén és a nitrogén magja, amelyeknek átalakulási folyamatát az alábbiakban részletesebben megvizsgáljuk.  

Folytatás >>

 

 

<!-- hitwebcounter Code START -->
<a href="http://www.hitwebcounter.com" target="_blank">
<img src="http://hitwebcounter.com/counter/counter.php?page=6951098&style=0038&nbdigits=5&type=ip&initCount=0" title="URL Counter" Alt="URL Counter"   border="0" >
</a>                                        <br/>
                                        <!-- hitwebcounter.com --><a href="http://www.hitwebcounter.com" title=""
                                        target="_blank" style="font-family: ;
                                        font-size: px; color: #; text-decoration:  ;"><>                                        </>
                                        </a>  
Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. EGYEDI KÉZZEL FESTETT MANDALÁK ÉS LÉLEKEMELŐ OLDALAK OTTHONA

► A Mandaláknak is lelkül van, megtestesülnek a mi világunkban, hogy segítsenek nekünk, és mutassák az utat oda, ahonnét jöttünk, és ahová visszatérünk.

amandala.hupont.hu

2. Autókölcsönzés Kecskemét, autóbérlés

► Autókölcsönzés Kecskemét. Autóbérlés, olcsó autóbérlés Kecskeméten, széles választék, baráti ár.

autokolcsonzeskecskemet.hupont.hu

3. Huszár Lajos költöztetés kecskemét 20/4262040

► Kecskeméten költöztetőt keres?Költöztetés Kecskeméten,fuvarozás,tehertaxi,költöztetés Kecskemét,vidékre is!+3620/426-20-40 Garancia vállalás a szállítás idejére.Dobozok biztosítása."Tisztességes munka,megfizethető áron,,

aruszallitas-koltoztetes.hupont.hu

4. Autóbérlés Székesfehérvár

► Autóbérlés NAPI 5000,-Ft ár. Autókölcsönzés, kisbusz bérlés, teherautó bérlés gyors kiszolgálás. Bérautó Székesfehérvár

autoberlesszekesfehervar.hupont.hu

5. Ablaktisztítás.hupont.hu

► Ablaktisztítás Budapesten és környékén legolcsóbban és a legjobb minőségben azonnal!

ablaktisztitas.hupont.hu

6. Autóbérlés Budapest, autókölcsönző

► Autóbérlés, autókölcsönző Budapest és vonzáskörzetében. Nagy választék, gyors kiszolgálás, kedvező árak. Bérautó már napi 3000,-Ft-tól.

autoberlesbudapest.hupont.hu

7. Kormánybőrözés 2 óra alatt Budapesten! Bőr váltószoknya.

► Profi munka, gyári anyagok!

autokarpit.hupont.hu

8. Autóbérlés Győr

► Autóbérlés Győr 4200,-Ft ártól, Kisteherautó bérlés Győr 9000Ft napi díjtól. Kisbusz bérlés Győr. Autóbérlés Győrben, autókölcsönző.

autoberlesgyor.hupont.hu

9. AVAR Rajziskola

► RAJZTÁBOR 2018, RAJZISKOLA BUDÁN, GYEREKEKNEK , felnőtteknek, leendő művészeknek. személyre szabott oktatási módszerrel. rajz felvételi előkészítés, intenzív rajzoktatás

avar-rajzstudio.hupont.hu

10. Agostyán, Ágoston-ligeti erdei iskola

► Természetes Életmód Alapítvány - 2835 Tata-Agostyán, Török Ignác u. 3. kapcsolattartó: Labanc Györgyi telefon: +3630/4195080, e-mail: bakfitty@t-online.hu, www.teaagostyan.hu

agostyanerdeiiskola.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

2. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

3. Egészségügyi tananyagok mindenkinek

► “A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”

egeszsegugy.hupont.hu

4. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

5. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

6. teveoldal

► Új havi program! Javisd ki a hibás írást a tevéről és küld el nekünk. Mégtöbb dolgot megtudhatsz a hírek, hírek címü menüpontban.

tevebigyo.hupont.hu

7. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

8. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

9. Bútorrestaurátor,asztalos,kárpitos,órás,antik,stil,régi bútorfelújítás

► Politúrozás, lakkozás, bútorrestaurálás,bútor felújítás,bútor restaurálás,bútorfelújítás,műbútor asztalos, régi bútorok,antik bútorok felújítása,antik órák javítása,antik,régi faliórák javítása,hagyatékok felmérése

restaurator.hupont.hu

10. A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT

► Győzni fogunk, mert olyan elképzelést képviselünk, amely egy közös céllá alakul át, ezért elpusztíthatatlan, valamint visszaadja az emberek önbecsülését, magabiztosságát és az önmegvalósítás reményét, társadalmi osztályoktól függetlenül. Kásler Árpád

ahazanemeladomozgalom.hupont.hu

11. Animal vorld

► Szeretni az állatokat

galjudit.hupont.hu

12. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

13. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/DAIHATSU/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

14. Angyali menedék

► Angyali vezetés a megfáradt és beteg lelkeknek

archangelgabriel.hupont.hu

15. TETŐ-FA-SZERKEZET KFT/GÖDÖLLŐI FATELEP SZLOVÁK FENYŐ FŰRÉSZÁRU, TŰZIFA

► SZLOVÁK FENYŐ FŰRÉSZÁRU ! 55 000 ft/m3 LAMBÉRIA Fenyő fűrészáru kis-és nagykereskedés Pest megyében Gödöllőn,tűzifa,hasított tüzifa OSB, lambéria, folyamatos akciós fatermékek!

elforfaker.hupont.hu

16. Segíts, ha igénylik!

► Egy sokoldalú orvos első honlap-próbálkozását látod. Hitvesem s jómagam cukorbeteg-ételreceptjeinket és más hasznosat és kellemeset szeretnénk megosztani veled, ha érdekel.

cukorbeteg.hupont.hu

17. BELTÉRI AJTÓK 50-60% ENGEDMÉNNYEL,UTÓLAG BEÉPÍTHETŐ TOKKAL

► Bemutató termi beltéri ajtók,utólag beépíthető tokkal,akciós,kedvezményes áron

faajtok.hupont.hu

18. FOJTÓSZELEP-PILLANGÓSZELEP - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► Fojtószelepek Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Toyota, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

fojtoszelep-fojtoszelepek.hupont.hu

19. NAGYVÁRADI TANÍTÓKÉPZŐ FŐGIMNÁZIUM -MAGYAR TAGOZAT

► A pedagógus munkája áldásos és felelősségteljes. Egy zsarátot kap, s rajta áll, hogy hamu vagy fáklya lesz belőle." Hermann Ottó

varadikepzo.hupont.hu

20. Lámpa alkatrész,üvegbura,lámpabura,paraszt bura,csilláralkatrész,csillár

► Petróleum lámpa alkatrész,üvegbura lámpabura.Elérhetőség:Mobil:0620/416-1273,E-mail:uvegbura28@gmail.com

lampaalkatreszek.hupont.hu

21. GAP & SHOCK

► FESTÉSZET, MŰVÉSZET, MŰFORDÍTÁS, VERS, IDEGEN NYELVEK

cultureshock.hupont.hu

22. Szoptatós Párna Olcsó

► szoptatós párna olcsó, olcsó szoptatós párna, szopi párna, szopi párna olcsó, szoptatóspárna olcsó, szopipárna olcsó, csacskaló, szoptatós csacsi, doggo donkey

szoptatosparnaolcso.hupont.hu

23. Zalai Építők Móricz Zsigmond Művelődési Egyesülete Zalaegerszeg

► Az Egyesület célja: tevékenységével hozzájárul a korszerű általános és szakmai műveltség emeléséhez. Célul tűzi ki kulturális értékeink megőrzését, fejlesztését, új formák keretében.

moriczzeg.hupont.hu

24. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

25. Új és használt robogó , motor kereskedés, bizományos értékesítés

► Aprilia, Benelli, Gilera, Keeway, Piaggio, Vespa márkakereskedés és garancia szakszerviz. Használt motor és robogó kereskedés Budapesten. Bizományos értékesítés. Gyári és utángyártott alkatrészek raktárról. Robogó tuning és teljesítménynövelés

keewayszerviz.hupont.hu

26. Babaágynemű, Babaágynemű garnitúra, Babaágynemű paplan,párna

► Babaágynemű,párna,paplan,Ágynemű garnitúra,lepedő,exluzív ágynemű

babaagynemu.hupont.hu

27. Kiságy,kiságyak,babaágy,babaágyak,baba kiságy,kiságy eladó,bababútor.

► Kiságy,kiságyak,babaágy,babaágyak,baba kiságy,kiságy olcsón eladó,Óriás választék!

kisagy.hupont.hu

28. Nemes Ház

► Nyaraljon Balatonmáriafürdőn a nyugalom szigetén Balatonmáriafürdőn einen Urlaub Oase der Ruhe

nemes-janos.hupont.hu

29. Babaágy,kombi babaágy,átalakítható ágy,ifjúsági ágy,ágyneműtartós kiságy

► Minőségi babaágyak,olcsón kicsi kortól egészen ifjúsági korig.www.bababoltolcso.hu

babaagy.hupont.hu

30. Keretléc gyártás-kaptárgyártás

► Minőségi kaptárt,keretlécet Dombóvárról

keretlecgyartas-kaptar.hupont.hu

31. BLAXY GIRLS

► Az elso magyar Blaxy Girls fan oldal!

blaxygirls.hupont.hu

32. ELADÓ, KIADÓ GARZONOK ÉS KIS LAKÁSOK

► Csöpp kis garzontól a kis másfél szobásig

garzonok.hupont.hu

33. Eladó MISKOLCI DACOS tacskókölykök

► Az 1998-óta létező aranykoszorús mestertenyészetben minden létező tacskófajtát megtalál.A színek változatos kavalkádját,mindhárom szőrtipust és mindhárom méretváltozatot.

elado-tacskok.hupont.hu

34. Új bútorok üzlete

► Balatonszárszón Mikes utca 4. szám alatt.

szarszobutor.hupont.hu

35. KONDOR BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA

► ..........................1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7........... Alapítvány számlaszáma: 11718000-20456166 adószám:18507739-1-43

kondor.hupont.hu

36. Micimackó Óvoda

► 1156. Budapest, Kontyfa utca 1.

kontyfaovi.hupont.hu

37. Gépműhelyben alkalmazott forgácsolószerszámok

► Összeszedtem Önönknek néhány nagyszerű forgácsolószerszámot, melyet manapság belehet szerezni, és nagyban megsegítik a munkánkat.

forgacsoloszerszamok.hupont.hu

38. SEFTI AUTÓKERESKEDÉS

► Autó adás - vétel, csere, készpénzes felvásárlás. Teher-, személyautó és utánfutó kölcsönzés. Gyors és rugalmas HITELÜGYINTÉZÉS hozott autóra is!! BIZTOSÍTÁSKÖTÉS!! EREDETISÉG VIZSGÁLAT - HELYSZíNI KISZÁLLÁS mobilautóval a hét minden napján!!

seftiauto.hupont.hu

39. JÓ ÜZLETEK

► jouzletek.hupont.hu - AHOL BEFEKTETÉSRE ÉS JÓ ÖTLETEKRE TALÁLHAT! -AHOL JÓ ÖTLETEI BEFEKTETŐRE TALÁLNAK!

jouzletek.hupont.hu

40. •.••♥Picicsajszi oldala♥••.•

► Lesd meg a menüpontokat!Köszike.•.••♥Gyere máskor is! Puszika•.••♥ Szijja.•.••♥

sztarok-kepek.hupont.hu

41. Széki Kapusi István hivatalos honlapja

► Erdély, a Mezőség, szülőfalum Szék. Varázslatos mesevilág, ma is élő hagyományok kifogyhatatlan forrása, drága szülőföldem.

kapusi.hupont.hu

42. Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

otszaz-szempar.hupont.hu

43. PRODUCATOR DE GARDURI KOTAJ

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

44. TANÁCSADÁS

► Válságmenedzselés, cégtanácsadás, adókímélő eljárások, céginformáció, cégátvilágítás, adóoptimalizálás, gyors hatékony segítség a bajban

tanacsotadok.hupont.hu

45. teknősőkről

► teknősök világa

teknosok.hupont.hu

46. Scuderia Ferrari

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

scuderiaferrari.hupont.hu

47. Matek Mindenkinek

► Matematikai érdekességek, feladatok tanulóknak, tanároknak

matekmindenkinek.hupont.hu

48. Angol oktatás korrepetálás tanítás magán tanár Nagykanizsán és Zala megye

► Angol nyelv tanítás,oktatás és korrepetálás kezdők és haladók számára,minden korosztálynak magán tanár által Nagykanizsán

angolmagantanar.hupont.hu

49. KONYHAI MUNKALAP

► KONYHAI MUNKALAPOK KÉSZÍTÉSE, EGYEDI MUNKALAPOK GYÁRTÁSA, POLYREY DEKORLEMEZEK, 06 20 9663 482

egyedimunkalap.hupont.hu

50. Smaragd Szépségszalon Debrecen

► Ez a honlap a Smaragd-Haj Kft. megbízásából készült. A Smaragd Szépségszalon Debrecenben, a Kishegyesi út 40. szám alatt található. Szolgáltatások: Manikűr-Pedikűr, Műköröm, Fodrászat, Masszázs, Kozmetikus, Álló Szolárium.

smaragdszepsegszalon.hupont.hu

51. Kőművesmunka,hőszigetelés, lakás,házfelújítás

► TELJES FELÚJÍTÁS

igazifelujitas.hupont.hu

52. KÖLYÖKPARK Kecskemét

► A Kölyökpark egy mozgás- és képességfejlesztő centrum, a Malom Központ 4-ik emeletén.

kolyokpark.hupont.hu

53. Pénzkeresés telefonnal

► Könnyen kereshetsz pénzt ezzel!Ha te naponta dolgozol 1 órát akkor nagyon sokat kereshetsz!

telovalpenz.hupont.hu

54. - Teri Biokosár -

► Engedd meg, hogy bemutassam biogazdálkodásomat, ahol állattenyésztéssel, növénytermesztéssel és gyógynövények gyűjtésével, termesztésével foglalkozom!

teribiokosar.hupont.hu

55. ♥Viola Pusszancs oldija♥

► Itt mindenki talál magának jó hangulat jelet!És ha má itt vagy küld el egy pár barátodnak a cimét itt viola blogja:)Sztárok röl is halani fogsz eben a blogban de inkáb animáciok vanak meg glitterek

violahangulatjelei.hupont.hu

56. Precíz-aszfalt

► Aszfaltozásban, és az építőiparban jártas, kiváló szakembereink garantálják a magas minőségű, gyors, pontos és precíz munkavégzést. Cégeknek, önkormányzatoknak és magánszemélyeknek is mindenütt az országban, a legkedvezőbb áron!

preciz-aszfalt.hupont.hu

57. Steak, grill, flekken, receptek,

► Üdvözlöm! Remélem sok tanáccsal szolgálhatók a steak, grill, flekken kedvelőinek, valamint ötleteket adhatok az alapanyag beszerzéséhez.

steak.hupont.hu

58. Modell

► modellvasút épitése

izsvasut.hupont.hu

59. Bemutatkozó oldal

► Ez az oldal az online weblapszerkesztés előnyeinek és hátrányainak bemutatása céljából készült

refitanar.hupont.hu

60. Tészta rendelés kiszállitással

► Házi tészta minden házba, szállítását tőlem várja:)))

tesztarendeles.hupont.hu

61. D-plan Kft.

► Statika mindenek felett

d-plan.hupont.hu

62. FehérOrientál

► Vágott-Cserepes Virág, játék, ajándék,édesség, deszertek, diszcsomagolás, házhozszállitás, esküvő, temetés, rendezvények, http://www.feheroriental.eoldal.hu/fotoalbum/nincs-megadva-rovat/uzletunk

feheroriental.hupont.hu

63. Kovács Margit Műve,élete,képek

► üdv. Kovács Margit oldalán

kovacsmargit.hupont.hu

64. ANTENNABOLT-WEBÁRUHÁZ A BP 1174.BOCSKAI U 29.

► TEL:0612570573,+36309847295 MINDIGTV,FÖLDI ANTENNA, MŰHOLDVEVŐ,KAMION ANTENNABOLT.

sat.hupont.hu

65. SZEMLÉLŐDŐ MEDITÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD

► JÁLICS FERENC JEZSUITA ATYA MÓDSZERE - Magyarországon azoknak, akik a közvetlen, csöndes utat keresik Istenhez

szemlelodo.hupont.hu

66. Az AVON világa

► Szia. Üdvözöllek honlapomon, örülök hogy rám találtál.

renata-avon.hupont.hu

67. GYORSTISZTÍTÓ SZALON - PATYOLAT EGER

► Patyolat, vegytisztítás, mosás, szőnyegtisztítás, bőrtisztítás, lakástextil tisztítás, gyapjú tisztítás, ruhafestés

patyolateger.hupont.hu

68. Galéria, lépcső, bútorgyártás, felületkezelés, fényezés.

► MAGAS ÉRTÉK, alacsony áron !

woodtexcompany.hupont.hu

69. víztisztítás házilag tiszta ivóvíz

► víztisztítás házilag víztisztítás folyamata víztisztítás lépései

viztisztitashazilag.hupont.hu

70. Hellena2048 blogja

► Itt sok ingyen cucc van és még lessz is meg még vannak aji kódok és megtekintheted a barátaimat is alattuk van a név amire csak kattintanod kell.És még eladó dollok is vannak. Nézd meg hidd el megéri!

stardollhellenaingyencucc.hupont.hu

71. Törpenyúl tenyészet - Miskolc

► Kosorrú és oroszlánfejű nyuszik megbízható helyről!

nyuszi-miskolc.hupont.hu

72. A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…

► „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” „Jézus, szabadíts meg minket, tehetetlen bűnösöket, ellenségeidtől.”

nyomaban.hupont.hu

73. Kimerültség, stressz, depresszió, vitamin, egészség, gyógynövények...

► Kimerült? Stresszes? Depressziós?... Egészség = vitamin, gyógynövények

vitaminok-gyogynovenyek.hupont.hu

74. M.S.N. KFT. Tolmácsolás, fordítás, utazásszervezés, befektetések

► tolmácsolás, fordítás, utazásszervezés, befektetések

msn-kft.hupont.hu

75. VERTCSIPKE

► Vertcsipke kedvelők és készítők oldala

vertcsipke.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 10
Tegnapi: 67
Heti: 332
Havi: 2 091
Össz.: 175 124

Látogatottság növelés
Oldal: Szénfisszió
aPARADOXON, a természettudomány ideiglenes kudarcai - © 2008 - 2018 - aparadox.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: kvark mérete - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »