aPARADOXON, a természettudomány ideiglenes kudarcai

A tudomány úgy gondolja, hogy már ismeri az univerzum egyik felét és tervbe vette a másik fele feltárását. Csak annyiban téved, hogy az "egyik felét" tévesen ismeri, mialatt halvány fogalma sem lehet arról, hogy mi is lenne a "másik fele". Tt

Könnyű atommagok fissziója

 

 

 

Bevezetés

 

A magfizikusok jelenlegi állásfoglalása szerint a könnyű atommagok (H, D, He) az ősrobbanásnál keletkeztek, míg a nehezebbek a szupernóvák belsejében. Az atommagok egy nukleonra eső kötési energiája a nukleonszámtól függően változik. A könnyű magok esetén a fajlagos kötési energia a nukleonok számának növekedésével egyre nő, és az 55 - 60–as nukleonszámú magoknál a legnagyobb. Utána a fajlagos kötési energia kicsit csökken. Az atommagok kötési energiáját a szakirodalom pozitív energiaként kezeli, de ez valójában negatív, a kötésbe befagyott energia mérőszáma.

A diagram jobb oldala az U-238-as atommaggal zárul, amely egyike a természetben előforduló legnagyobb magoknak.

 szenfisszio1abra.jpg

1. ábra  Atommagok fajlagos energiája

 

A nehéz atommagok hasadása, azaz fissziója közismert folyamat, melynek hőenergiája az atomreaktorokban kerül hasznosításra. A másik ismert energiatermelő folyamat a magfúzió. Ennek egyik mesterséges megvalósítása a TOKAMAK-típusú kísérleti berendezés, mellyel már évtizedek óta komoly kísérletek folynak. A kihívás óriási, hiszen 100 millió fokos deuteron - trícium plazmát kell együtt tartani mélyhűtött szupravezető mágnesek segítségével. A fellépő véletlenszerű instabilitások azonban még kezelhetetlennek tűnnek. A szuper-TOKAMAK készülék első használható példánya az ITER lesz, ami az ígéretek szerint 70 év múlva termel majd áramot ipari léptékben. Sajnos, ez nem jelent segítséget a jelenlegi fenyegető energiahiány enyhítésében. Szerencsére a természet bemutatott már az emberiségnek néhány igen furcsa jelenséget, köztük talán a lehetséges kiutat is.

 

Hidegfúzió  Fleischmann és Pounds kémikusok elektrolízise váratlan energiatermelő folyamatra mutatott rá, melynek magyarázata akár a könnyű magok fúziója is lehet. A palládium elektródok hajlamosak feltöltődni a nehézvízből származó deutériummal. Talán a deuteron magok héliummá egyesülnek, bár az nem ismert, hogy miért. Ennél is nagyobb baj az, hogy a folyamatot ipari méretben még nem tudták megvalósítani.

 

Langyos fúziók  A természetben számos rejtélyes jól megfigyelt, jól dokumentált jelenség fordul elő melyek közös jellemzője a „semmiből jött” hő, avagy valami oda nem illő égési jelenség. Ezeknél az jellemző, hogy a vegyi reakciók gyanúja nagy biztonsággal kizárható. Nincs más hátra, mint feltételezni, hogy ez ideig ismeretlen energiaforrásra bukkantunk. Esetleg gondolhatunk a tudomány által részlegesen feltárt jelenségekre, mint például a magfúzió és a magfisszió együttes jelenségére.

   A langyos fúzió elnevezés onnan jön, hogy ezek a jelenségek max. 1000 – 2000 fok körüli hőmérsékletűek. A fizikusok számára viszont a viszonyítási alap a Nap, vagy pláne a TOKAMAK 100 millió fokos hőmérséklete. Az alábbiakban tekintsünk meg néhányat a langyos fúziók széles skálájából.

 

Extrém Neptunusz  Óriási erejű felszíni szélviharok, futóáramlatok figyelhetők meg a Neptunusz felszínén, miközben távol a Naptól hideg és mozdulatlan felszínre számítottunk. A Neptunuszon metán, nitrogén, és ammónia tartalmú légkörében kimérhető extra hő jelenik meg, ami természetesen nem lehet vegyi reakció. Erre az extra hőre eddig még nem találtak megnyugtató magyarázatot.

 

Meditációs hőtermelés  A Tibeti kolostorok buddhista szerzetesei vizes lepedőt terítenek magukra és kiülnek a havas kövekre. Nem fagynak meg, sőt a lepedő megszárad rajtuk. Pedig ők nem igazán kalória-fogyasztók, hiszen erősen böjtölnek.

 

Spontán égés  Döbbenetes és hihetetlen jelenség az emberi test öngyulladása, elégése és hamuvá válása. Legismertebb esete az angol öregúr a XVIII. századból, aki békés magányában üldögélt a hintaszékében. Reggelre csak a hamvait találták meg, valamint a két lábfejét, ámde azokat szinte érintetlenül. A falakon pedig szürkésfehér bevonat látszott. Aki a tűz okát kutatva komoly arccal kezdi vizsgálgatni a kandalló elhamvadt parazsát, a földön heverő megpörkölődött újságot, az adja vissza iskolai bizonyítványát kémiából, fizikából és számtanból. Ilyen esetekben egy iszonyú erejű energia-sokk lép fel nagyságrendekkel meghaladva a kémiai folyamatok szintjét, amire jelenleg még nincs magyarázat. A tűzoltók azonban a maguk módján megoldják a problémát az esetről felvett jegyzőkönyvükben: „A test elhamvadt, a tűz oka ismeretlen.”

 

Lángnyelvek az emberi testből  A következő eset egy csökkentett méretű spontán égés volt. Egy idős hölgy a mély gyásza miatt alig-alig jött ki a szobájából. Váratlanul sikoltva futott ki az előszobába, és családja megdöbbenve látta, hogy kék és zöld lángnyelvek törnek fel a torkából. Egy hét kórházi ápolás után belehalt belső égési sérüléseibe. A roppant nagy hő az élő testből tört elő, amire a modern tudomány már ismer egy magyarázatot: az anyag átalakulhat energiává. Az E=mc2 képlet szerint már 1 mikrogramm anyag egyenértékű ~1.000.000.000 joule hőenergiával, ami már elegendő lehet akár egy ház elolvasztásához is. Esetünkben azonban kisebb volt a felszabaduló hő, és feltehetőleg kisebb energiájú folyamatról lehetett szó.

 

 

 

Az anyag átalakul

 

Új anyag a régebbiből keletkezhet fúzió vagy fisszió útján. Fúzió esetén kisebb atommagok egyesülnek magas hőmérsékleten, fisszió esetén pedig az atommagok széthasadnak. Az új anyag születéséhez azonban léteznie kell egy jóval kisebb energia-nyereségű, ez ideig ismeretlen magátalakulási folyamatnak is. Ebben a 3. típusú átalakulási folyamatban hideg vagy langyos hőmérsékleten alakul át egy könnyű atommag részben még könnyebbé, részben nehezebbé. Erre eléggé egyértelmű példák utalnak.

 

   Arany keletkezett  Egy japán professzor elektromos ívhegesztési kísérletet szokott bemutatni az évenként megrendezett Hidegfúziós Kongresszusokon. A visszamaradt salakban aranyszemcsék jelentek meg, pedig előtte nyoma sem volt aranynak. Nem tudok más megoldásra gondolni, mint arra, hogy egy lüktető nagyáramú elektromos ív atommag-átalakulást hozott létre. Talán a vas hegesztőpálca atommagjai hasadnak szét, majd egyesülnek arany atommaggá.

 

   Kalcium születik  A tyúktojás csodája, hogy a kotlós hatására kikél belőle egy valódi élőlény, egy kiscsirke. Ám ennek a kiscsirkének komplett kalcium csontváza van, amely nem származhatott a tojáshéjból, hiszen az változatlan szilárdságú, és változatlan vastagságú maradt a kiköltés folyamán. De nem származhatott a tojás belsejéből sem, mert ezt az előzetes vegyvizsgálatok kizárták. Nincs más logikai lehetőségünk, mint azt feltételezni, hogy biológiai folyamatok hatására születik meg a kalcium, illetve a kiscsirke kalcium csontváza.

 

   Egely-féle porfúziós kísérlet  A kutató faszénport vagy grafitport helyezett be a mikrosütőbe, ahol az üvegtálkában lévő por felizzott. További rezonátorokat elhelyezve az izzás felerősödött, és a por folyékony állagú plazmává változott. Eközben a bevitt elektromos energia többszöröse jelent meg hőenergia formájában. A magreakció folyamata áramtalanítás után azonnal leállt. A kihűlt hamuban új anyagok jelentek meg, melyek korábban nem voltak ott. Jelentősebb előfordulási arányt mutatott a magnézium, az alumínium, a kalcium, és még egy sor további elem megtalálható volt a hamuban. A keletkezett új anyagok közül leglátványosabb volt a vas jelenléte, mert a hamut ezek után már vonzotta a mágnes. Ugyanakkor a készülékre szerelt gázkromatográf deuteront és héliumot is kimutatott, ami mindenképpen a magreakció jele. Ez a kísérlet mérföldkő az újfajta magreakció megismerésének folyamatában, mert ez az első, ami jól kimért, számszerű eredményeket szolgáltatott. 

 

A magátalakulásokról általában

 

Jelenleg az atommagok átalakulásának kétféle formáját ismerjük. Az időrendben elsőnek megismert folyamat a Napban lejátszódó fúzió, ahol könnyű atommagok egyesülnek, és közben energiát adnak le. A másodikként megismert folyamat a maghasadás, ahol nehéz atommagok hasadnak ketté, és ez a folyamat is energia leadással jár együtt. A bevezetőben ismertetett különleges jelenségek azonban arra utalnak, hogy kell léteznie egy harmadik típusú, esetleg kombinált magátalakulásnak is, ami ugyancsak energiát termel.

Tekintsük át a magátalakulásokat röviden.

 

 1. Magfúzió  A Napban és a csillagokban két könnyű atommag, például két deuteron egyesül, és ekkor jelentős mennyiségű energia szabadul fel. Az egyesülést, a fúziós folyamatot azonban akadályozza az atomok elektronburka, mert ezek taszítják egymást. Az óriási nyomás, valamint a roppant sebességű hőmozgás azonban áttöri az elektronburkokat, legyőzi a pozitív töltésű atommagok taszító erejét is, a magok egyesülnek, azaz létrejön a magfúzió. A deuteron magokból hélium lesz, és közben rengeteg energiát sugároz szét. Később ez a folyamat folytatódik és egyre nehezebb magok jönnek létre.

 

 2. Magfisszió  A periódusos rendszer végén található atommagok rejtett energia-többlettel rendelkeznek, amelyet szupernova-robbanás injektált beléjük. Ezek a nagy atommagok spontán módon, vagy némi külső behatásra hajlamosak kettéhasadni és közben az energiát leadni. A hasadásra hajlamos nehézelemek izotópjai az urán-235, és a plutónium-239. Manapság ezek az atomerőművek fűtőanyagai.

 

 3. Kombinált magreakciók  A bevezetésben ismertetett rejtélyes jelenségekre a mai tudomány talaján állva nincs magyarázat. Leginkább maghasadásra gondolhatnánk, de azokban az eseményekben és helyzetekben nincsenek nehéz atommagok. Nincs más választásunk, mint megpróbálni a lehetetlent és a könnyű elemek között keresgélni hasadásra rábírható atommagokat. Eme 3. típusú atommag-átalakulás megértéséhez fontos tudni, hogy a szubatomi részecskéket nem az erős kölcsönhatás tartja össze, hanem az erős mágneses vonzás.(1) A helyzet ugyanis az, hogy a nukleonok belsejében köröző valencia kvarkok nagy erejű köráramokat, és ezzel együtt igen erős mágneses teret hoznak létre. Ily módon aztán az egyszerű atommagok - deuteron, hélium – igen erős rúdmágneseknek tekintendők. Két deuteron egymás közelében tartózkodva nagy mágneses energiával rendelkezik, és összetapadásra törekszik.

   A mágneses vonzásra épített atommag-teória megenged olyan geometriát, ahol hézagok is vannak a mag belsejében. Ebben a hézagban többlet-energia rejtőzik. Megfelelően célzott külső behatásra a hézagok záródhatnak.  Átrendeződés közben azonban a mag részeire bomlik, és mérsékelten szétszóródik. Maga a feldarabolódás energianyelő folyamat ugyan, de látni fogjuk, hogy egy közbeeső részleges fúzió átsegíti a folyamatot a végső fázisa felé, a nagyobb atommagok létrehozásába.  Ez utóbbi visszaviszi az energiamérleget a pozitív oldalra.

   Elképzelhető, hogy ezt a kombinált folyamatot egy külső intenzív elektromágneses impulzus idézi elő, vagy egy rezonáló elektromágneses hullám. Ámde nem lehetetlen, hogy a folyamatot egy ezideig ismeretlen fizikai hatás indítja el. Valószínűbb azonban, hogy a folyamatba besegít még a kvantummechanikai rezgés, avagy a bizonytalansági tényező, valamint az un. alagúteffektus is. A környező vákuumnak az a tulajdonsága, hogy többlet-energiát kölcsönözhet a részecskéknek, de a folyamat befejeztével azt visszaköveteli. Az ismert példa az elektronok átszivárgása egy vastag szigetelő rétegen, melynek energia-gátját önállóan az elektron nem ugorhatja meg.

  szenfisszio2abra.jpg
2. ábra Reménybeli atommagok

 

Az ábra néhány 3. típusú reakcióra esélyes atommag képét mutatja: bór, szén, nitrogén, oxigén.  Ezekből azonban csak két atommag az, amely eléggé instabil, azaz fisszióra hajlamos, mert van üreg a belsejében.  Eme speciális atommagok a szén és a nitrogén magja, amelyeknek átalakulási folyamatát az alábbiakban részletesebben megvizsgáljuk.  

   <<Vissza                                                                         Folytatás >>

 Áder Jánosnak

 

 <!-- hitwebcounter Code START -->
<a href="http://www.hitwebcounter.com" target="_blank">
<img src="http://hitwebcounter.com/counter/counter.php?page=6951992&style=0010&nbdigits=6&type=ip&initCount=20" title="my widget for counting" Alt="my widget for counting"   border="0" >
</a>                                        <br/>
                                        <!-- hitwebcounter.com --><a href="http://www.hitwebcounter.com" title=""
                                        target="_blank" style="font-family: ;
                                        font-size: px; color: #; text-decoration:  ;"><>                                        </>
                                        </a>   
                           
Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. EGYEDI KÉZZEL FESTETT MANDALÁK ÉS LÉLEKEMELŐ OLDALAK OTTHONA

► A Mandaláknak is lelkül van, megtestesülnek a mi világunkban, hogy segítsenek nekünk, és mutassák az utat oda, ahonnét jöttünk, és ahová visszatérünk.

amandala.hupont.hu

2. Kormánybőrözés 2 óra alatt Budapesten! Bőr váltószoknya.

► Profi munka, gyári anyagok!

autokarpit.hupont.hu

3. Autóbérlés Budapest, autókölcsönzés

► Autóbérlés Budapest. Autókölcsönzés Budapest. BARÁT-i árak, azonnali ügyintézés. Autóbérlés napi 3500,-Ft bérleti díjtól.

autoberles-budapest.hupont.hu

4. Vasaji László Erdészeti Csemetekert és Csomagküldő Szolgálat - Dunavecse

► Erdészeti csemetekert 2018 tavaszi kínálata: Akác, Csodaszép sövény, erdőtelepítési pályázatírás, erdőtelepítés kivitelezése, szakirányítás 6087 Dunavecse, Rákóczi út 15. Kecskemét, Bódog sor +36-30/363-35-93, csemete.duna@freemail.hu

akaccsemete.hupont.hu

5. Autóbérlés Budapest, autókölcsönző

► Autóbérlés, autókölcsönző Budapest és vonzáskörzetében. Nagy választék, gyors kiszolgálás, kedvező árak. Bérautó már napi 3000,-Ft-tól.

autoberlesbudapest.hupont.hu

6. AVAR Rajziskola

► RAJZISKOLA BUDAPESTEN GYEREKEKNEK , rajz és festés oktatás felnőtteknek, személyre szabott oktatási módszerrel, rajz felvételi előkészítés, intenzív rajzoktatás

avar-rajzstudio.hupont.hu

7. Autókölcsönzés Kecskemét, autóbérlés

► Autókölcsönzés Kecskemét. Autóbérlés, olcsó autóbérlés Kecskeméten, széles választék, baráti ár.

autokolcsonzeskecskemet.hupont.hu

8. Ablaktisztítás.hupont.hu

► Ablaktisztítás Budapesten és környékén legolcsóbban és a legjobb minőségben azonnal!

ablaktisztitas.hupont.hu

9. AGYGENERAL.HUPONT.HU

► KEVEVÁRI-FÉLE HUMÁN KÍSÉRET: a Tudományos Relaxációs-Meditációs Technológia (TRMT) rendszere. TÚLTERHELT AGYUNKAT - fénnyel, hanggal - PIHENTETI, TORNÁZTATJA és KIKAPCSOLJA. Ezt a testi-lelki-szellemi-érzelmi összhangteremtést nevezzük AGYGENERÁLNAK.

agygeneral.hupont.hu

10. A te döntésed!

► "A boldogsághoz nem vezet út. Az út maga a boldogság." Buddha

atedontesed.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

2. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

3. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

4. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

5. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

6. FRANCIA AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon....

► Gyári/Utángyártott/Bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. CITROEN ALKATRÉSZEK-DACIA ALKATRÉSZEK-PEUGEOT ALKATRÉSZEK-RENAULT ALKATRÉSZEK-FRANCIA autókhoz alkatrészek elérhető áron..

francia-auto-alkatreszek.hupont.hu

7. BMW ALKATRÉSZ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► BMW (1-es, 3-as, 5-ös, 6-os, 7-es, X, Z széria) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

bmw-alkatreszek.hupont.hu

8. OLASZ AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA autóalkatrészek hihetetlen áron! Olasz autóalkatrészek akciósan!

olasz-auto-alkatreszek.hupont.hu

9. FŐTENGELY ÉKSZÍJTÁRCSÁK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Főtengely ékszíjtárcsák Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden autótípushoz!

fotengely-ekszijtarcsa.hupont.hu

10. FŰTŐMOTOR-ELLENÁLLÁS-FŰTŐRADIÁTOR - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW fűtőmotor előtét ellenállás, fűtőradiátor, fűtőventillátor

futomotorelotetellenallas.hupont.hu

11. TURBÓCSŐ, TÖLTŐLEVEGŐ CSŐ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Intercooler csövek: Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

turbocso-intercoolercso.hupont.hu

12. TOYOTA ALKATRÉSZ MISKOLCON! TOYOTA ALKATRÉSZEK AKCIÓS ÁRON!

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek TOYOTA 4-RUNNER, AYGO, AVENSIS, AURIS, CAMRY, CARINA, CELICA, COROLLA, DYNA, HIACE, HILUX, IQ, LAND CRUISER, PICKUP, PREVIA, PRIUS, PREMIO, RAV4, STARLET, URBAN CRUISER, VERSO, YARIS típusokhoz akciós áron!

toyota-alkatreszek.hupont.hu

13. MOTORTARTÓ-, VÁLTÓTARTÓ BAK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Motortartó bak és váltótartó bak Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW minden autótípushoz és márkához!!!

motortarto-valtotartobak.hupont.hu

14. FOJTÓSZELEP-PILLANGÓSZELEP - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► Fojtószelepek Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Toyota, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

fojtoszelep-fojtoszelepek.hupont.hu

15. MERCEDES alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Mercedes (A-, B-, C-, E-, G-, M-, S-,Citan,V-class, Sprinter, Vito) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

mercedes-alkatreszek.hupont.hu

16. FORD alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári alkatrészek,Utángyártott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. FORD-ESCORT, C-MAX,GALAXY,FIESTA,FOCUS,FUSION,KA,MONDEO,RANGER, S-MAX,TRANSIT alkatrészek elérhető áron..

fordalkatreszmiskolc.hupont.hu

17. KÜLSŐ - BELSŐ AJTÓKILINCSEK ÉS FOGANTYÚK AKCIÓS ÁRON MISKOLCON...

► Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, VW minden, autótípushoz és márkához!!!

ajtokilincs-kulso-belso.hupont.hu

18. MaTi-CaR Alkatrészek - AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON...

► Új, utángyártott alkatrészek kedvező áron Miskolcon. AUDI, BMW, CITROEN, CHEVROET, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW alkatrészek! Szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

19. ABS Jeladók MaTi-CaR Alkatrész - ABS szenzorok elérhető áron Miskolcon...

► Új, utángyártott ABS jeladók; ABS szenzorok; KERÉKFORDULATSZÁM érzékelők, KERÉKFORDULATSZÁM jeladók szinte minden autótípushoz elérhető áron.....

absjeladokmindenautohoz.hupont.hu

20. OPEL alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Opel alkatrészek Miskolcon! Opel AGILA, ANTARA, ASTRA, CORSA, COMBO, FRONTERA, INSIGNIA, MERIVA, MOVANO, OMEGA, SIGNUM, TIGRA, VECTRA, VIVARO, ZAFIRA alkatrészek elérhető áron! Opel alkatrészek A-Z-ig!

opelhez-alkatreszek.hupont.hu

21. VW ALKATRÉSZ MaTi-CaR - VOLKSWAGEN Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► VW gyári, utángyártott autóalkatrészek (Amarok, Bora, Caddy, CC, Crafter, Derby, Eos, Fox, Golf, Jetta, Kaefer, LT , Lupo, Multivan, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Sharan, Spacefox, Tiguan, Touareg, Touran, Transporter, Vento)

vw-alkatreszek.hupont.hu

22. AUDI - alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► AUDI autóalkatrészek Gyári-,Utángyártott /Audi 80,Audi 100,Audi A1,Audi A2,Audi A3,Audi A4,Audi A5,Audi A6,Audi A7,Audi A8,Audi Q3,Audi Q5,Audi Q7,Audi TT,Audi ALLROAD,Audi R8,

audi-alkatreszek.hupont.hu

23. BOWDENEK kézifék,kuplung,váltó - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW kézifékbowden, gázbowden, váltóbowden, kuplungbowden

kezifek-valto-bowdenek.hupont.hu

24. Gyújtótrafók, -tekercsek - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Trafók Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden más autótípushoz

trafo-gyujtotrafo.hupont.hu

25. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

26. SKODA alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek SKODA CITIGO, FABIA, FAVORIT, FELICIA, OCTAVIA, RAPID, ROOMPSTER, SUPERB, YETI típusokhoz akciós áron!

skoda-alkatreszek.hupont.hu

27. SEAT ALKATRÉSZ MISKOLCON! SEAT alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► SEAT gyári-, utángyártott alkatrészek minden típushoz! ALHAMBRA, ALTEA, ALTEA XL, AROSA, CORDOBA, EXEO, IBIZA, INCA LEON, TOLEDO

seat-alkatreszek.hupont.hu

28. Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár

► “Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!” Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Bronzkori szupernaptár?Nap-Hold-Vénusz:Toldi trio, MINÓSZ Kréta és MITHRÁSZ kultusz.

naput.hupont.hu

29. Védett Föld

► Föld és Természetvédelem: (Védett és kipusztult állatfajok - Védett növényeink) A Tasmán Tigris - (másnéven) - Az Erszényes Farkas. (Veszélyeztetettségi státusz: besorolás)

vedettfold.hupont.hu

30. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett gluténmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

31. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

32. Lap-FölDI 2 - Online hírek és érdekességek

► Üdvözlöm a Kedves Olvasót! Lap-Föld az online média apró szegmense, ahol Önöket tájékoztatjuk a mindennapokról- hírek, tudósítások, érdekességek, és sok egyéb... fókuszban szűkebb pátriámmal- Tapolcával. Dancs István

lapfoldiketto.hupont.hu

33. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

34. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen". Én hiszek és bízok a Természetben. És Te?

biovetomag.hupont.hu

35. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

36. UPC DIRECT ÁTVÁLLALT, VAGY INGYENES BEÜZEMELÉSSEL. HD KÉSZÜLÉKEK.

► UPC DIRECT MŰHOLDAS TV CSOMAGOK ELŐFIZETÉSE, VEVŐKÉSZÜLÉKEK, ANTENNARENDSZEREK TELEPÍTÉSE. HELYSZINI SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS SZERELÉS HÁROM NAPON BELÜL. NAGYFELBONTÁSÚ HD KÉSZÜLÉKEK.

upcdirectupc.hupont.hu

37. Használt, futózott és új gumik: Személy, Teher, Munkagép Tel.:06-70/6048810

► HASZNÁLTGUMI: (6.HÓNAP) FUTÓZOTT GUMI: (LEFUTÁSIG) ÚJ GUMI: (2. ÉV GARANCIÁVAL) Cím: H - 2060 BICSKE SZENT LÁSZLÓ ÚT 50. e-mail: unimobilcar@gmail.com

gumi-reifen.hupont.hu

38. KÓTAJSKÉ CENTRUM VÝROBY DRÔTENÉHO PLETIVA, A BETONOVÝCH

► DRÔTENÝ PLOT JE NAJLACNEJŠÍ PLOT NA SVETE. HOCIČO BUDETE K TOMU POTREBOVAŤ, U NÁS NÁJDETE ÚPLNE VŠETKO. A ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: ZA VÝROBNÚ CENU!

novyplot.hupont.hu

39. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

40. Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog, Bontóper, Cégjog, budapesti ÜGYVÉD

► Bontóper, ingatlan adásvételi jogi tanácsadás, családjog, ingatlanjog, öröklésjog, cégjog, kártérítési jog Dr Mohos Gábor ügyvéd Budapest XIII. 06-20 354 8963

jogimegoldasok.hupont.hu

41. PRODUCATOR DE GARDURI KOTAJ

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

42. NAGY GÁZSZERVIZ KFT. Kazánjavítás, gázszerviz, gázszerelés 06204260249

► Gázkazán, gázkészülék javítás, karbantartás, csere. Székesfehérváron, Fejér megye teljes területén, illetve Érden és Dunaújvárosban is! www.facebook.com/kazandoki

kazandoki.hupont.hu

43. EGÉSZSÉG ÉS HÁZIPATIKA A TERMÉSZETBŐL FŰSZER - ÉS GYÓGYNÖVÉNYEK HATÁSA

► HÁZIPATIKA oldalunkon olyan TERMÉSZETES megoldásokat ajánlunk, amelyek a BETEGSÉG megelőzésére, különböző BETEGSÉGEK és TÜNETEK házi ápolására, az EGÉSZSÉG megőrzésére szolgálnak. A TERMÉSZET MINDENRE AD MEGOLDÁST!

hazipatika.hupont.hu

44. http://tukoraltaltalanyos.hupont.hu/ REJTVÉNYEK KICSIKNEK

► Ezen az oldalon Bibliai ihletésű, rejtvényeket találhattok rejtvénytípusonként csoportosítva.

rejtvenyekkicsiknek.hupont.hu

45. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

46. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

47. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

48. A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT

► Győzni fogunk, mert olyan elképzelést képviselünk, amely egy közös céllá alakul át, ezért elpusztíthatatlan, valamint visszaadja az emberek önbecsülését, magabiztosságát és az önmegvalósítás reményét, társadalmi osztályoktól függetlenül. Kásler Árpád

ahazanemeladomozgalom.hupont.hu

49. RE - FLEXI - OK

► "Ágyúval verébre?!"

reflexiok.hupont.hu

50. Veszélyes fakivágás Budapesten

► Veszélyes fakivágás Budapesten biztonságosan, garanciával +36 70 272 0149, minőségi szerszámok, elérhető ár, irányított fadöntés alpintechnikás favágás, email: krisztiankaroly77@gmail.com

fakivagasbudapest.hupont.hu

51. Ezo Hírnök

► www.ezohirnok.hupont.hu

ezohirnok.hupont.hu

52. Utólagos vízszigetelés Budapest +36 30 2491 291

► Salétromos falak utólagos vízszigetelése Budapesten, lábazati szigetelés, terasz szigetelés, pinceszigetelés injektálással +36 30 2491 291.

utolagosvizszigetelesbp.hupont.hu

53. Órajavítás és Ajándékbolt Solt

► EGYEDI FÉNYKÉPES ÓRÁK KÉSZÍTÉSE! Ha SOLTON jár, nézzen be hozzám! Amíg az órája jó kezekben van, szétnézhet az üzletemben. Ha valami ajándékfélére szüksége van, nálam megtalálhatja! Minőségi munka, udvarias kiszolgálás, diszkrét árak!

orajavitas-solt.hupont.hu

54. Társasházkezelő - Közös képviselő -Társasház Üzemeltetés -Ingatlankezelés

► Mert mi a társasházak jövőjét képviseljük. Mi család tagjaként dolgozunk, és „családtagnak" is érezzük magunkat a társasházakban. Mi alakítjuk a társasházak jövőjét. Kapcsolat tel.: + 36 30 555 4367

tarsashazkezelo.hupont.hu

55. Egyedi konyhabútor készítés Budapesten +36 70 243 9439

► Asztalos mester vállal egyedi konyhabútor készítést Budapesten és környékén +36 70 243 9439. Modern konyhabútor olcsón, elemes konyhaszekrény akció.

egyedikonyhabutorkeszites.hupont.hu

56. DÉNER KÉSZHÁZAK és KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

► ENERGIATAKARÉKOS ELEGÁNS MINŐSÉGI NAGYPANELES KÉSZHÁZAK, KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

keszhaz-vivex.hupont.hu

57. BETEKINTÉS AZ ÓVODAI ÉLETBE - Goró Erzsébet óvónő

► " Gyermekkorunk jelei ott maradnak életünk helyszínein, ahogy a virág illata is ott marad a szobában, amit díszített" - Chateubriand

ovodaivilag.hupont.hu

58. ASZFALTOZÁS|ÚTÉPÍTÉS|MART ASZFALTOZÁS AKCIÓVAL! 0630/853-95-66

► ASZFALTOZÁS AKCIÓ|ÚTÉPÍTÉS| MART ASZFALTOZÁS 1000 FT/M2| ÚTFESTÉS| ASZFALTOZÁS KEDVEZŐ ÁRAK| MINŐSÉGI MUNKA| GARANCIÁLIS ASZFALTOZÁS|

karpati-aszfalt.hupont.hu

59. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

60. Angyali menedék

► Angyali vezetés a megfáradt és beteg lelkeknek

archangelgabriel.hupont.hu

61. Igényes borovi fenyő bútor olcsón! +36/70-329-4217

► A ház minden zugát otthonná varázsoljuk! Hálószoba nappali étkező gyerekbútor előszoba fal íróasztal polc nekünk nem okoz gondot!

borovifenyobutor.hupont.hu

62. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

63. Éder-Ház Kft

► Új építésű,tehermentes,családi házak,fizetés könnyítéssel, magas műszaki tartalommal eladók.Az összes mindenkori kedvezmény igénybe vehető a Kft tulajdonában lévő házakra.

ederhazkft.hupont.hu

64. Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

► Itt mindent megtalálsz. Válassz engem!!!!!!!!!!

tutiweblap.hupont.hu

65. GYÁRTÓI BÚTORBOLT SZARVAS Vasút út 77

► Szekrények-Konyhák-Tálalók-Kisbútorok-KÉSZRE SZERELVE! Étkezők-Kárpitosok-Használt Ruha Tel: 30/339-3880

gyartoibutorbolt.hupont.hu

66. Használt alkatrészek értékesítése!

► Eladó alkatrészek,

alkatreszbazar.hupont.hu

67. Az 1526. évi mohácsi csata "árnyékseregei" Budapest, 2017 - Botlik Richárd

► A 2017 októberében, pdf formátumban megjelent e-book teljes szövege olvasható, korlátlanul másolható, letölthető

mohacsicsata.hupont.hu

68. Látogatottságnövelés Ingyen és Hatékonyan! Több honlap látogató ingyen!

► Itt bevált látogatottság növelési tippeket találhatsz és feliratkozhatsz az ingyenes tanfolyamra! Tedd eredményessé a HuPont.hu weboldalad!

latogatottsagnoveles.hupont.hu

69. Keller cukrászat honlapja: torták, aprósütemények, pogácsák

► Honlapunkon megnézheti az általunk készített termékek fényképeit és tájékoztatást kap árainkról.

kellercukraszat.hupont.hu

70. PANKASZ KÖZSÉG HONLAPJA

► Kedves látogató! Szeretettel köszöntünk az Őrségi Nemzeti Park szívében található Pankasz honlapján.Itt megtalálsz majdnem mindent, ami a község életével kapcsolatos. Az oldal folyamatosan fejlesztve van, így érdemes időnként meglátogatni.

pankasz.hupont.hu

71. Miley Cyrus,Demi Lovato,Selena Gomez,Emily Osment,Jonas Brothers

► Sziasztok!Ez az oldal Miley Cyrussal,Demi Lovatoval,Selena Gomezzel,Emily Osmentel és a Jonas Brothersszel foglalkozik!!!!!Jó böngészést mindenkinek!!:)

mileydemiselena.hupont.hu

72. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

73. Nem minden Fekete-Fehér

► Figyelmeztetés!!! Fiúk kizárva! Nem minden fekete-fehér, még ha ez az oldal az is! XD

olvaso-oldal.hupont.hu

74. SpeedySpider

► MADÁRPÓKOK

speedyspider-madarpokok.hupont.hu

75. BÚTORKÉSZÍTÉS EGYEDI IGÉNYEK SZERINT

► Ön megálmodja, Mi megvalósítjuk!!!

mindenbutor.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 63
Tegnapi: 82
Heti: 243
Havi: 1 537
Össz.: 186 430

Látogatottság növelés
Oldal: Szénfisszió
aPARADOXON, a természettudomány ideiglenes kudarcai - © 2008 - 2018 - aparadox.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: e=mc2 - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »